ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน

  1. เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2. ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

3. ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

4. ไม่มีปิดภาคเรียนเทอมต้น ส่วนเทอมปลายปิด 15 วัน คือวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564

5. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

(กลับไปใช้ปฏิทินเปิด – ปิดภาคเรียนเป็นปกติเช่นปีการศึกษา 2562)