ประวัติโรงเรียน

>> โรงเรียนกุลศิริศาสน์ ตั้งอยู่เลขที่ 835/58ก ถนนสุรชัย ซอยโรงเรียนกุลศิริศาสน์ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 มีพื้นที่ 2 ไร่ 18 ตารางวาเป็นโรงเรียนระดับก่อน ประถมวัย และระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดย อาจารย์ประไพ สุวรรณกูล

>> วันที่ 2 กันยายน ปีพุทธศักราช 2545 นางสาวศรีพรรณ กุลศิริแพทย์ วุฒิ ศศ.บ.สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และมีนางศรีพงษ์ ตันติธรรมผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาตจนถึงปัจจุบัน

>> ปัจจุบันโรงเรียนกุลศิริศาสน์เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6มีอาคารเรียนถาวร มีอาคาร 5 ชั้น 3 อาคาร พร้อมห้องประกอบการอื่น ๆ อาทิ ห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะห้องการงานพื้นฐานอาชีพ ห้องPlay land ห้องศูนย์สื่อ ห้องประชุม ห้องภาษาอังกฤษ

ปรัชญาโรงเรียน

“นักเรียนคือหัวใจของการจัดการศึกษา”

คำขวัญของโรงเรียน

พลานามัยเข้มแข็ง                แสวงหาความรู้

เชิดชูคุณธรรม                     เป็นผู้นำในสังคม

สีประจำโรงเรียน

สีขาว – เหลือง

อักษรย่อ

ก.ศ. และ K.S.

ธงประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์

สถาบันที่เป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมนักเรียนมีคุณธรรมวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ >>

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมสมรรถนะหลักและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการวิจัย เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

6. พัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

7. ส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ

8. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน

9. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

10. แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายพัฒนา (MOU) กับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ