อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนใหม่

ค่าใช้จ่ายในตารางด้านบนทุกหลักสูตร  ได้รวม *
*ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าห้องเรียนปรับอากาศ  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
*ค่าเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ  ค่าเรียนภาษาจีน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
*ค่าเรียนดนตรีสากล   ค่าเรียนพิเศษเย็น  ค่าเรียนพิเศษSUMMER  ค่าหนังสือเรียน
*ค่ามัดจำชุดนักเรียน  ค่าบำรุงห้องสมุด   ค่าประกันอุบัติเหตุ    
* (โครงการEIP)   ค่าเรียนวิชา  วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native  Speakers) 
*ค่าสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะพิเศษทางภาษาอังกฤษ  ค่าสื่อ IT  เพื่อการเรียนการสอน
 ยกเว้น ค่ารถรับ-ส่ง