การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียน

เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบเป็นต้นไป

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร(มอบตัว)                        

1. สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน   1  ฉบับ                                    

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  1  ฉบับ                               

3. สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา  หรือผู้ปกครอง  อย่างละ 1  ฉบับ                                 

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1  ฉบับ                                  

5. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว  จำนวน 4 ใบ                                     

6. หลักฐานการศึกษา (ปพ.1,ปพ.6,ปพ.8,ปพ.9)